लाइस्पी

लाइस्पि इमि इचार मान्तु दिरित्ति लोलिसा
दिरित्तिम्‌ थेम्पि चारपका सोबोमारू रुथोक्सा

दालि खात्क योउ ताङ्ना छेछेखेरे मान्लसा
फपललै मयाम्के खोलोआ इखुक्सु रुरेप्सा

छिलुमाप्तो दाप्स्लो उसो मान्मिइसा
छेलाम फोक्तो खात्याके उसो मान्किसा

निनाम्मा लो चारिमा लो वाछे वारे मियिनु
फपललै मप सेकछा दिपाछा केइ छुयिनु