खि:म् तेइ

केछे सुन्मा मालो रूथोक्सालो ईमूक्सासो मान्तोम्पा थे । नोबो आसो मानयेईम्पा थे । खेना चाम्दूम्सो मान्लाइम्पा थे । खीक्का सून्माआ अङ्क हाराम्मास उसाई लाइ मियोची पिक्तो उक होबो खोबप्मी फूल लोक्‌ मथेना पीचीथे ।

नाम्पी ग्रहण छुथे । नामखर छुवाथे । वा मान्ताथे । खन्सा अङ्क लोक छो मान्दुर्थे । खीक्काक आनासो छो मान्दुर्ना, अङ्क राहाम्माची दानाई हीङ्लातची पीक्तो कम्दू:ख्वा पथे । खोलो सोस‍् रुक्स, गानाम्‌, बूर्माआ कोङा हीबोयान्‌ लचिथे, बचीथे । खेना खूङ्क खोरोना बचीथेना ई मूक्सासो तोम्पाथे, ई नोबोआसो येईम्पाथे ।

खीक्का ओरो ई ईम्लप्‌ छूविथे, खेना चूयूम्पात्आ देपीचीईथे । खेना ई फप्चा खीखा, गानाम्खा मस्थे । खीः सीकीवा मस्ना, तेई बस्थेना वाच्छाचा फेंगा, वोम्रो मस्थे ।

मीम्छाचा लालाचार खाप्स्‌ची थे । खूङ्मा खूक्स्‌चीथे । खोरोलो खी बस्चीक मार छीदोवा थे । खेना दो बस्को दोक्खम् दीछारी थे । खेना ई फप्चा ङिर्म सो मान्लेस्ची थेना छीदोवापी थूम्री काक्सचीना ङीर्चीथे । खोरोना रीबोमी मूक्स्‌ मीत्तो लेइ, ला, दोङ्‌ ङिर्चीथे ।