खोक्चिलिप लो वेइलिम

वेइलिम्‌ दिलिबुङ्मा ल:चिक येरुकाम्‌ छाः तुवा । छुकुहाङ्‌, दावाहाङ्चि उम्‌ छेल्चि तुवा । उम्‌ पाक नागि साखाम् पिक तुवा । वेइलिम्‌ उम्‌ कोक्पा तेल्‌खातालो खोक्चिलिप्‌लो सुर्‌ खप्सस्क छुवे ।

सुर्‌ खम्मि लाइस्पिङ्‌ खोक्चिलिप्आ ‘दिबुवा मःम्‌, छिर्म्‌ लेइम्‌ लेसक छुवे । निप्पो छुःना खोलोक मइचिलो हायाम्‌ होङ्‌पके । छा: वातस्कप्का चि:माछा खिम्पि छुन्सिये । खन्सा वेइलिम्आ खोक्चिलिप्‌ओरो देप्सिवा खिम्‌म:मिय । खोर्क्चि खिम्‌ मम्‌ सिङ्‌लाम्स्‌सोगो खाते । खोक्चिलिप्आा ससल योक बाइप्सिवा सिङ्‌ तात । वेइलिम्आ थोरेम्दिम्पा सिङ्पि जुव चास्कुम्‌_मेर्‌ खोक्चिलिप्‌ खोमि:य । नेतो चास्कुम्‌मी मेर्‌तङ्क ताइमि:य । खोक्चिलिपआ छि:त थुतो खाते । खोरोलोइ उबुम्‌ दुङ्‌रा:पिक थु:दुरनो । हायाम्‌ उम्‌ सउ तेसना थुक्स सोमा उल्खाते ।
खन्सा नुक्छा गोङ्दितक वेइलिम्‌ पक्बान्ना निप्पोआ थुक्सचि । मन्तोलोङ्‌ सायिछा फालाप्स्ना गोदिपु हुप्स्‌वोङे । खचि छा: गोदिपु पिर्‌सेतु । देइङा उल्लस्सोमा चिङचिङलो उल्‌दुरस्नो । खचि छा: लो बातस्ना खिम्‌मि:यान्चि । खुङ्कप्का मेक्सा क्‌लुचि खिम्‌नाम्‌मम्ना तुम्‌इयिचि: । खिम्‌जेर्म्‌सो खुङ्कप्काङ्‌मम्थोम्पा । इनिम्बा सो खिम्‌मस्कोपि छाछाचि खाइमान्न ल:यचि ।

देइ तात्तोइ तु:निवा म:मा ? नाम्‌ला किःम्डा बोक्से । खोक्चिलिप्‌लो वेइलिम्आ तु:निवा वात्ताम्छा मान्तो खाते । हनासोड्‌छा: बातचि, जा: हारो-हारो तातचि । होङ्‌पके । खन्सा नखावा छास्कसा फप्‌पा:स्‌सो छिर्म्‌आन्नचि । खोलोक तु:दोसो मङ्कपि खचि होप्‌मिस्‌आस्सो छु:नो । खोक्चिलिप्मि पा-माः केछे:ङ्‌सोक्पुआ लाप्चचिक छुवे । उल्पो उम्‌ना: सियाखात्क छुवे । निप्पो उम्‌ना:चासो सोगोपि होक्सिचिना खालेताक तुवे ।

वेइलिम्मि छेवाखिम सो छुबुरिपा तात्ते । वेइलिम्आ खोक्चिलिप्‌ उम्‌ छोरि-दोरि तु:फो पिक्ना तत्त । खोरोदोसो खोक्चिलिप्ञा आस्सो मान्तु ल:य । सिःनु मिनाना होक्सिचि कसा होगो तेमेस्‌तु:क हादेलोसो वेइलिम्‌इ:यनो । ब्रेलिम्आ हायाम्‌ तत्त कप्का मान्पो:मो तुम्ङा त:यनो ।

खोक्चिलिप्आ वेइलिम्आ खुङ्क येनना खीक्चिलिप्‌ तेमेस्‌ लाम्‌ मिःय । खेना खोक्चिलिप्आ चिकिप्पा लो सि: तेमेस्‌ लाम्स्‌ पोक्सचि । चिकिप्पा लो सि:आ खेउ, लोस्‌ खोलोप्रि लामचि । लाम्तो खात्लो हायाम्‌ तात्तोपि नाना, नेछोचा दो: बचयस्क छिप्पचि । दोक्खम्पि तातेक्लोन्‌ खेउ, लोस्आा सि:क सिक्सेतचि । चिकिप्पा जुक्ना सुल्न्चितो आत्ताए । चिकिप्पाआ खोक्चिलिप्‌लो वेइलिम्‌ खोलोक इःयचि ।

तेमेचि सेसेर्‌ङा तु:क येनस्ता खोक्चिलिप्‌लो वेइलिम्‌खचि जि: नखाते । खेना तेमेस्‌ लास्‌ उबुम्‌ वाप्‌ पोक्सचि । वाप्‌ हायाम्‌ छेपोवा तुवा । ओरोतो वोसो तेन्चिना चिकिप्पाआ पिक्क हेम्‌ खाते । थोम्ला-दालुइ मतो खाते । खाते-खात्लोन्‌ आछ्याङ खेउ, ‘लोस्मि तेल्‌ तातेक्से । खेउ, लोस्आ दो: बचयस्क छुवे । वाप्‌ लोस्मि दोक्खम्पि जुक्ना ‘खोक्चिलिप्‌लो वेइलिम्‌ होङ्‌पका’ पिक्तो अ:के । ‘आस्मि वाप्येसे ! मुउमि जा:’ पिक्तो सिङ्‌कपना लोस्आ आप ।

वाप्‌ पेर्‌ना मेक्सा: खाते । खन्तोलो उबुम्‌ वोसो हप्स्‌ युक्स । वाप्मि बोसो हायाम्‌ ङाल्लप्छा तुवा कसा लोस्आ दावा-दावा कःप । हना सोडङ्‌ वाप्‌ ‘खोक्चिलिप्‌लो वेइलिम्‌होड्‌पका’ पिक्तो अके । खेउ, लोस्आ सिङ्आ आपस्लो वाप्आा वोसो हुप्स्‌ युक्स । ख: वासो नाना-नेछोचा बात्ल मइचि । खोरोनाड्‌ वाप्‌अक्तो खाते, खेउ, लोस्आा आप्तो खाइयचि । वाप्झा उम्‌” न ङालिलप्छा बोसो हुम्तो खइय । ख: वोसो (एँ गा नाना-नेछोचा बात्ल मतो खाइयचि । खाते खात्लोन्‌खोक्चिलिप्मि तेल्‌तातेक्स्‌कङ्‌खेउ, लोस्था छेत्तस्नो ।

होक्सिचिक खचि नेछोम्‌ खिम्‌ तातेक्स्‌ लोन्‌ खेउ, लोस्‌डइ सेतचि । खचि छेल्‌खिछेम्आ नेप्चिना उम्‌थेम्पि जुकाक मिन्नचि । खुङ्क मिन्नस्लो दुवाङ्‌ दोस्‌ निउआ चइचि । खचि छेल्‌ खिम्‌ नाम्‌ मिन्चिक तःयस्लो दुवाङ्‌खचि गोङ्‌होक्खाते । रोदोसो खचि छेल्‌, नाम्मे लो नेइम्‌डङइयचि । खन्सा नाम्‌ हेम्‌ पेर्‌खाते ।

खोक्चिलिप्‌लो वेइलिम्‌ तेमेस्‌ता लातालो खचि जिःनखाते । खचि खिम्पि काछयचि । साः, जा: खोलोक पि: यस्सोमा खिम्‌ थेम्तोका यु:नो । खेउ लो लोस्आ बो: खु:रस्क छुवे । खन्सा जुजुर्‌ खोमियस्लोइ खचि तेमेस्‌ युवे ।

छेल्‌ तेमेस्‌ तुपे । खोलोड्‌ खचि जि: नखाते । जि: नखावापि . खोलोङ्‌ ङायुखाइ य:यचि । खोलोङ छाम्लतो सिल्बाये । मोक्स छास्का छेइमि: लये -। छेवाखिम्‌ ताइलो लोस्था रेक्चि,खेउआ तुक्चि तुर्‌ खुरचि । खुङ्कप्का एक्सा मोक्स्छाचा रेक्चि दोसो तुक्चि दोसो लोस्तुर्‌, खेउतुर्‌ ताइम्‌बेक्से ।