तोस्

केछे सुन्मापू खोक्चिलिप्आ कम्‌ पाआ गोङ्दोङ्क दोलो तास्ना ईब्रूम्‌ तूक्तूकुर्म सेत्क तुवा । खूङ्क तूक्तूकुर्म चेनू खोक्स्लो उम्‌ चाकापई गोपा रा, लीस्‌, खोबप्‌ खेना दोचेर तक छिर्मची तूवा ।

खूङ्क छीर्म्लोक तूक्तूकुर्म चाकापई उम्‌ खीम्‌मी छीनी मुक्सु होलातु । खेना खूङ्क रा, लीस्‌, खोबप्‌ दोचेर्‌ची लीमाना सेक तूवा । खीक्का वेइलिमलो खोक्चिलिप्लो ङ्क तूक्तूकुर्मआ चईलो नईक जा मीचा सो चायाम्लो नये मीना ।

खूङ्कनाम्पी खोक्चीलीपूलो वेईलीम्मालो लूबम्‌पी तूवाकसा छिर्म युस्को तुस्को मान्तूकसा मेक्सा:का तूवाक साम्फेलूङ्‌ पी खोलोक रा, लीस्‌, खोबप्‌, दोचेर बात्ल मस्ना गन्ची । खेना खूङ्क साम्फेलूङ्पी हिक्चिना चदोङ्ची ।

खेना खुङ्क लूङ्‌ सेपाकप्का ओम्लोलो छेछेर्यो तीतादोङ्थे । देत्छा को अम्रीमा खोलोड्ड छोउ, छुवी लोदाप्पाआ खुङ्क छीर्म्‌ चचक तूवाथे ।

खेना खारवाची खूङ्क साम्फेलुङपी तूवाचा खोरोदोसो लेपा मान्दाईप्‌ छूवाखाता । लेपा मान्दाईना ङ्क लूङ्पी उइ
मीनाना रीसीलईम्ना दोःम्‌ छूवे खोक्चिलीप्‌ लो वेईलीम्लो मीनाना रिसिवाम थोक्स्ची । खूङकप्का एक्सा तोस्‌ बीम्‌ छूवाक पीम्‌ सूम्‌नी तूम्लो ची तूवे ।

खूङ्क तूक्तूकुर्मी चाकापईपीक छीर्म्‌ वेईलीम्‌ लो खोक्चीलिपमी चामदुम छूवा । खेना खचा ओरोनाङ छीर्मागूलो मतो खाईची खेना ओरोतो चाम्दूमा लाइची थे ।

तूपबाईप्‌ छूवा खूङ्कसा रोदूचीम्‌ खीम्पी वाई गूलो मपा तूक्तुकुर्मी चामान्न । खन्सा किराती रोदूचा तूक्तूकुर्म सेईम्‌ मान्न पीम्‌ सूम्नितूम्लो मथचीक तूवे ।