खि:

देप्क गानाम्‌ खि: पिके: । खि: बुर्मी गोपी थुनाम्लापी छुये ।

ङ्क छिक्छिलिक्पा गिम्जुवा तुःक थाम्पुपी दुङ्‌ छुवे । ड्कम्‌ लिम्‌ छेकाम्ता खाइ चायाम्लोसो नये ।

येनाम्पी खि: हायाम्‌ पये । गिल्लो खान्दिरिपी उम्‌ बुङ्‌ बाइय । सवाल्पी उम्‌ होउलो चोः नम्लो चःय । खेना उम्‌ होउ अकाम्‌ ।

खि: केछे यिकाङ कुलुचा गोतो थम्पाक तुये । केइ कुलुछाची खि: मान्दी छुयानो । लाइस्पी कुलुचाङ्‌ खि: छेतुम्थम्क गोङुम्थम्क तुये।

खि: पिका कुलुमेचा डालिलप्‌ साखि ‘थुत्तस्ना ओरोतो छुत्तिक वाइची । खुङ्क चुम्सोस्ची जेलेम्मा, फेंगा, लुक्स्पा, लालाचार, फाक्सुम्‌, बनाम्‌, रिबो, साखी तोङ्क छुये ।