चाक्चाकुरपी ङाक् चुम्दुलुमपीका दुङदेतो मिस ताआ

एस्पा रुवलेइ यिका बोबुइम्पा किरात कुलुचीम चाक्चाकुर दोक्थुम (लालेइ)सम्म माने मयची । छाप्पुवाभर खोलोपिङ चाक्चाकुर माने मचयचीक । एस्पायिका बोबुइचीक चाक्चाकुर लालेइसम्म माने मयचीक कूलू गुस्खम उपत्यका समितिम् खुक्सु घनश्याम कुलुङआ पिका ।

काठमाडौंपिसो नेपाल किरात कुलुङ भाषा संस्कृति उत्थान संघ(कूलू गुस्खम, काठमाडौं)लो नेपाल किरात कुलुङ विद्यार्थी संघ(सेस्मोछा गूस्खम)चा गुसपी चाक्चाकुर चोचुप्स्ची ।

सेस्मोछा गुस्खममी खुक्सु दिवस कुलुङमी खुक्सु खक्काना देप्क ङास्मी नेपाली कांग्रेस संखुभासभामी खुक्सु सो लाइस्पीक खानेपानी तथा सरसफाइ राज्यमन्त्री तात्ची । नेपाली कांग्रेसमी खुङमा खक्काना पूर्वमन्त्री दीपक खड्का आ कुलुची हन्ना जातिपी सूचीकृत(क:म्मेम) लागि सरकारआ पहल मम् छुये पिका । लाइस्की कोङा प्रधानमन्त्री तुपुना पिकोतोक तुये सो पिका ।

मिनारी दाचाम् चासुम्लो निङदोङ चाक्चाकुर चाडमी जोजनपी छाम्छेछैयुङमा पिक्तो कुलुङमी रिङ, रिदुम,होदुम खोलोङ साम्सुर्मा मम राज्यमी दायित्वके पिकाक्सा ।

धुम्बराहीपी छूवाक चाक्चाकुर तोउखमपी ङाक् चुम्दुलुम(५००)पीका दुङदेतो ताना काङकाङ मची । ताकची खोलोङ कुलुची चोचुम्प कुलु गुस्खमलो सेस्मोछा गुस्खमचा आरासी पिची । आरासीम रुपपी गोयोङ, गानाम, पिम्सा, खाइ, वास्सा, हादीबुङ, सिङ्कीम्मा लो सेरजालो पिची । खोलोआ पिम्सा चाम्तोम्पा पिकाना छुल् मचचीक तुवा । हेप्पाने पिम्सा तुये पिमुोइ मान्छेइस्थे ।

काठमाडौंपिक चाक्चाकुरपी कांग्रेसमी ङास्मी दीपक खड्का, राष्ट्रिय समाचार समितिम् महाप्रबन्धक शिद्धराज बार्सी, फिकामी खुक्सु धिरेन्द्र वाहिङ, खक्काना देशमान कुलुङ, डम्बर कुलुङ, गौतम कुलुङ, दीर्घ कुलुङ. दिलिप कुलुङ, दिलिपसिंह कुलुङचीसो ताआ ।

काठमाडौंपिक चाक्चाकुरपी ताप खोलो नप्ङाइ छुवाके पिकाना चोचुप्स्ची कूलू गुस्खमलो सेस्मोछा गुस्खमलो रिक्स्ची । चोचुप्स्चासो ओलोनुव नयिचाइनव ओरोनाङ नाम्मोसो तुप्याके पिका ।