आदिवासी दिवस २०७९ पीक चुक्तिनिची

पोम्लालुङ । कुलुछा छुमलाम बोक्स्लो बोलम रेवास ङा माका । खसा अंक दोङ पिक आदिवासी जनजाति विवस पि खेप्लेम सरौ लाईपची नेव ओरोना छेतानुम्व ।

१ युना लो रचना कुलुङ -८००५।-
२. घनश्याम कुलुङ -७५००।-
३. सुरेन्द्र थिम्रा -५०००।-
४. मोहन सिं कुलुङ ३५००।-
५. टिकाराम पिल्मो ३०००।-
६. दीपराज कुलुङ २५००।-
७. दीपक कुलुङ -२०००।-
८. अनिता ताम्बुछा १५००।-
९. सृष्टि कुलुङ १०००।-
१० वीर बहादुर फोनिबु १०००।-
११ आङ बहादुर ङोपोचो १०००।-
१२ दीलीप कुमार कुलुङ १०००।-
१३ विर्खराज कुलुङ १०००।-
१४ श्याम कुलुङ(धनबल) १०००।-
१५ विष्णु साम्पाङ कुलुङ १०००।-
१६ नेराबुङ/निनामहाङ कुलुङ १५००।-
१७ सरु कुलुङ ५००।-
१८ दुर्गाधन कुलुङ ५००।-
१९ मुना/सप्तसिंह कुलुङ ५००।-
२० सपना कुलुङ ५००।-
२१ प्रतिक कुलुङ ५००।-
२२छिरि(ठूले) कुलुङ ५०५।-
२३ पदम तोमोछा कुलुङ ५००।-
२५ चन्द्र सिंह कुलुङ ५००।-
२६ अजय कुलुङ ५००।-
२७ धन कुलुङ ४००।-